Podróże, zagraniczni znajomi, poznawanie nowej kultury i tradycji, ćwiczenie języków obcych, zdobywanie doświadczeń zawodowych i nauka na innej uczelni… to tylko niektóre skojarzenia związane z programem Erasmus+. Najbardziej znane są wymiany studenckie, ale sam program oferuje o wiele więcej m.in. praktyki zagraniczne, które są równie atrakcyjną formą mobilności.

 

Czym różnią się praktyki od studiów w ramach programu Erasmus+?

Każdy student może spędzić za granicą łącznie 12 miesięcy na jednym cyklu studiów (na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich), wykorzystując je dowolnie na studia i praktyki. Przykładowo można wyjechać na 10 miesięcy na studia, a później na 2 miesiące na praktyki lub 3 razy wyjechać na 3 miesięczne praktyki (np. co lato). Wyjazd musi trwać minimum 2 miesiące, a maximum 12 miesięcy.

W przeciwieństwie do wymiany studenckiej, gdzie lista dostępnych uczelni jest podana z góry, student zainteresowany praktykami sam znajduje firmę, w której chce pracować. Musi się z nią skontaktować, zapytać o możliwości odbycia stażu w ramach praktyk Erasmus+ (i o kwestie związane z podpisywaniem wymaganych dokumentów). Dodatkowo może odbyć rozmowę kwalifikacyjną. Jeżeli proces rekrutacyjny zostanie zakończony, zainteresowana osoba potwierdza staż, obowiązki i czas trwania wyjazdu, a następnie wypełnia wymagane dokumenty z uczelni. 

 

W jakich instytucjach można odbywać praktyki?

Praktyki lub staż w ramach programu Erasmus+ można odbyć w firmach, placówkach naukowo-badawczych, organizacjach non-profit, na uczelniach (np. przy projekcie lub w laboratorium), w jednostkach administracji państwowych czy w innych instytucjach takich jak szpitale, biblioteki, muzea itp. Praktyk nie można odbyć w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami i w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą.

Instytucja, w której będą odbywać się praktyki, musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+.

 

Do jakich krajów można wyjechać na praktyki Erasmus+?

Możemy jechać do 27 krajów Unii Europejskiej, do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz do Macedonii Północnej, Serbii i Turcji.

Jak wygląda procedura rekrutacji i wyjazdu na praktyki Erasmus+?

Nabór kandydatów na wyjazdy jest prowadzony przez uczelnię i to przez nią są organizowane wszelkie formalności. Rekrutacja może być prowadzona centralnie na uczelni lub też na poszczególnych wydziałach i zazwyczaj odbywa się w roku akademickim poprzedzającym start praktyki. Warto sprawdzić odpowiednio wcześniej kiedy i jak często jest organizowany jest nabór, ponieważ każda uczelnia przyjmuje swój własny harmonogram. O obowiązujące terminy najlepiej zapytać w Biurze Wymian Zagranicznych (nazwa może się różnić w zależności od uczelni)
 

  1. Najpierw należy wziąć udział w rekrutacji na praktyki w ramach Programu na uczelni,
  2. następnie student znajduje firmę, w której chce odbyć praktykę oraz nawiązuje z nią kontakt, 
  3. jeżeli firma zaoferuje parktyki, to należy ustalić szczegóły wyjazdu (daty, obowiązki, liczbę godzin pracy itp.),
  4. kolejnym krokiem jest kontakt z uczelnianym/wydziałowym koordynatorem praktyk w celu wypełnienia odpowiednich dokumentów,
  5. po podpisaniu porozumienia o praktyki przez trzy strony - studenta, uczelnię i instytucję przyjmującą oraz innych wymaganych dokumentów, student podpisuje umowę wyjazdową, w której określone są wszystkie szczegóły.
     

Jakie kryteria brane są pod uwagę przy rekrutacji?

Podstawowym kryterium jest znajomość języka, w którym student będzie odbywał praktykę lub też języka wymaganego przez instytucję przyjmującą. Dodatkowe kryteria mogą być ustalane przez poszczególne uczelnie i obejmować np. motywację studenta, aktywność na uczelni lub średnią ocen. W przypadku praktyk Erasmus+ kryteria są inne niż przy rekrutacji na studia, dlatego warto upewnić się w Biurze Wymian Zagranicznych jakie są różnice.

 

Jakie formalności należy załatwić przed wyjazdem?

Podstawowym dokumentem związanym z wyjazdem na praktyki Erasmus+ jest „Porozumienie o programie praktyk” (Learning Agreement for Traineeships - LAT), który musi być wypełniony i podpisany przez instytucję wysyłającą, przyjmującą i studenta. Porozumienie określa daty pobytu studenta za granicą, jego obowiązki podczas stażu i zawiera informacje dotyczące firmy przyjmującej (również dane przełożonego). LAT stanowi podstawę do uznania i zaliczenia praktyk przez uczelnię.

Przed samym wyjazdem student musi również podpisać umowę dotyczącą wyjazdu na praktyki oraz wypłaty stypendium. W umowie tej określona jest wysokość grantu, sposób jego wypłaty oraz termin, w jakim trzeba się rozliczyć z uczelnią macierzystą z dokumentów po powrocie z wyjazdu. Wyjazd na praktyki może być również realizowany bez stypendium finansowego lub z dofinansowaniem częściowym (np. na część wyjazdu student otrzymuje grant, a na część wyjazdu otrzymuje grant zerowy, natomiast dzięki rekrutacji przez uczelnię ma możliwość wyjazdu w ramach programu).

Przed wyjazdem na praktyki trzeba również wykupić ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - NNW oraz ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej - OC (często wybieraną opcją jest ubezpieczenie ISIC lub Euro26), a także uzyskać ubezpieczenie zdrowotne. W oddziałach NFZ wydawana jest bezpłatnie Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), dzięki której student ma możliwość korzystania z podstawowej opieki medycznej za granicą, tak samo jak gdyby korzystał z usług NFZ w Polsce.

 

Praktyki obowiązkowe a praktyki dodatkowe

W zależności od wymagań ustalonych przez uczelnię, na praktyki w ramach programu Erasmus+ można w wielu przypadkach wyjechać zarówno na praktyki obowiązkowe, czyli określone programem studiów i odpowiednimi punktami ECTS, wpisane w siatkę przedmiotów na stronie uczelni, jak i na praktyki dodatkowe, czyli dodatkowy wyjazd zagraniczny rozwijający umiejętności studenta. Odbycie obowiązkowych praktyk studenckich w firmie polskiej, nie wyklucza studenta z rekrutacji na praktyki Erasmus+.

 

Gdzie szukać praktyk Erasmus+

Jest wiele stron internetowych, na których można znaleźć praktyki zagraniczne, jednak najlepszym sposobem jest bezpośredni kontakt z firmami - szukanie firm w regionie Europy, który nas interesuje i kontakt mailowy z firmami z odpowiednich sektorów, odpowiadających dziedzinie studiów studenta. Wtedy student wysyła maile do firm, załączając swoje CV i pytając, czy firma szuka praktykantów. Przykładowe maile do firm można znaleźć na grupie FB Studenckie wyjazdy z Erasmus+.

 

Praktyki można znaleźć na:

Warto pamiętać też, że uczelniane biura karier prowadzą darmowe konsultacje dotyczące CV dla wszystkich studentów danej uczelni.