Studia Erasmus+ to niewątpliwie najpopularniejsza forma mobilności. Polega ona na studiowaniu przez jeden bądź dwa semestry na zagranicznych uczelniach, uczęszczaniu na zajęcia za granicą, realizowaniu projektów w innych krajach oraz zdawaniu egzaminów w obcych językach. No to co zrobić, żeby wyjechać?
 

Jak długo możemy być za granicą w ramach studiów Erasmus+?

Wyjazd na studia Erasmus+ musi trwać minimum 3 miesiące, a maximum 12 miesięcy. Należy dowiedzieć się na jak długo przyznawane jest stypendium w przypadku każdego konkretnego wyjazdu, może okazać się, że w niektórych przypadkach student otrzyma dofinansowanie tylko na część wyjazdu (rzadko, ale jednak się to zdarza).
 

Na jakie uczelnie można wyjechać?

Możemy wyjechać do uczelni, z którymi nasza uczelnia wysyłająca ma podpisane umowy międzyuczelniane, czyli krótko mówiąc, do uczelni, z którymi współpracuje. Taką listą uczelni dysponuje Biuro Wymian Zagranicznych (nazwa zależna od uczelni). Uczelnie, które ze sobą współpracują w ramach programu Erasmus+ nazywane są uczelniami partnerskimi.
 

Kraje programu, a kraje partnerskie

Wyjazdy na studia Erasmus+ możliwe są zarówno do krajów programu, jak i krajów partnerskich. Kraje programu to 27 krajów Unii Europejskiej, kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Liechtenstein, Norwegia oraz Macedonia Północna, Serbia i Turcja. Natomiast kraje partnerskie to wszystkie pozostałe kraje świata. To od uczelni zależy, z którymi uczelniami z krajów programu i z krajów partnerskich współpracuje.

 

Jak wygląda procedura rekrutacji i wyjazdu na studia Erasmus+?

Procedura naboru chętnych na wyjazdy jest prowadzona przez uczelnię, która pośredniczy przy wszystkich formalnościach. Rekrutacja może być prowadzona centralnie na uczelni lub też na poszczególnych wydziałach. Zwykle studenci rekrutują się odpowiednio wcześniej, czyli w roku akademickim poprzedzającym wyjazd, ale niektóre uczelnie organizują dodatkowy nabór na miejsca, które nie zostały wykorzystane (uczelnie zagraniczne gwarantują miejsca dla studentów danej uczelni polskiej, natomiast w tym przypadku nie ma chętnych i dlatego zostaje uruchomiona nowa rekrutacja). Warto sprawdzić odpowiednio wcześniej kiedy i jak często jest organizowany nabór, ponieważ każda uczelnia przyjmuje swój własny harmonogram. O obowiązujące terminy najlepiej zapytać w Biurze Wymian Zagranicznych. 

Jeśli chodzi o procedurę, student najpierw bierze udział w rekrutacji na studia w ramach Programu na uczelni, składając odpowiednie dokumenty w BWZ bądź w systemie uczelnianym online (np. wypełnia dane dotyczące kapitału wyjazdowego czy dane dotyczące kierunku studiów). W większości przypadków student może rekrutować się na 3 uczelnie, na które chce wyjechać, według priorytetów (od najważniejszego do najmniej ważnego). Ze względu na fakt, że dzięki umowom międzyuczelnianym, uczelnia macierzysta ma zagwarantowane miejsca na konkretnych uczelniach zagranicznych dla swoich studentów, nie musimy się martwić czy dostaniemy się na uczelnię zagraniczną - liczy się wynik rekrutacji wewnętrznej. W kolejnym etapie następuje dobranie studentów do uczelni na podstawie kryteriów określonych przez uczelnię (np. wyniki w nauce, rozmowa kwalifikacyjna czy poziom języka). Po ukazaniu się wyników, w pierwszej kolejności należy świętować :D a później dopełnić wszelkich formalności związanych z wyjazdem, o czym piszemy poniżej. 

 

Jakie kryteria brane są pod uwagę przy rekrutacji?

Najważniejsze wymaganie dotyczące wyjazdów na studia to znajomość języka, w którym student będzie miał prowadzone zajęcia zagranicą. Inne kryteria ustalane są wewnętrznie przez uczelnie i mogą to być np. średnia ocen, aktywność na rzecz uczelni, rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku studiów i praktyk Erasmus+ wymagania lekko się różnią, dlatego warto sprawdzić w Biurze Wymian Zagranicznych, co liczy się najbardziej w danym przypadku. 

 

Jakie formalności należy załatwić przed wyjazdem?

Po otrzymaniu wyników rekrutacji, następuje moment, w którym trzeba dopełnić formalności na obu uczelniach - macierzystej i przyjmującej.

W pierwszej kolejności, należy upewnić się (najczęściej sprawdzając na stronie internetowej bądź pisząc maila) jakiego typu dokumentów wymaga uczelnia przyjmująca od studenta Erasmus+ i jakie są deadline’y na składanie tego typu dokumentów. W większości przypadków są to formularze z danymi studenta, nic trudnego.

Kluczowym dokumentem związanym z wyjazdem na studia Erasmus+ jest „Porozumienie o programie studiów” (Learning Agreement for Studies - LAS), które musi być wypełnione i podpisane przez uczelnię wysyłającą, uczelnię przyjmującą i studenta. Porozumienie określa daty pobytu studenta za granicą, przedmioty, które student będzie realizował na uczelni przyjmującej i zawiera informacje dotyczące koordynatorów z obu uczelni. LAS jest podstawą do uznania i zaliczenia pobytu na studiach zagranicznych przez uczelnię macierzystą.

Najważniejszą częścią LAS jest tabela, w której student określa przedmioty i odpowiadające im punkty ECTS, które będzie realizował za granicą. W praktyce, zamiast przedmiotów, które student ma wpisane w siatkę przedmiotów i punktów ECTS na uczelni wysyłającej, student dobiera przedmioty o podobnych efektach kształcenia za granicą. Oznacza to, że nazwy przedmiotów mogą się różnić, natomiast liczy się fakt, że student nauczy się podobnych rzeczy i osiągnie podobne umiejętności do tych, planowanych na jego uczelni macierzystej. Przedmioty zwykle ustalamy z Koordynatorem wydziałowym (bądź z Koordynatorem umowy), gdyż to on ma największą wiedzę nt. programu studiów i to on pomaga nam znaleźć odpowiedniki przedmiotów za granicą.

Poza LAS, uczelnia może wymagać złożenia innych dokumentów, np. podania o wyjazd, formularza z danymi - każda uczelnia indywidualnie ustala, jakich dokumentów potrzebuje. Przed samym wyjazdem student musi również podpisać umowę dotyczącą wyjazdu na studia oraz wypłaty stypendium. W umowie tej określona jest wysokość grantu, sposób jego wypłaty oraz termin, w jakim trzeba się rozliczyć z uczelnią macierzystą z dokumentów po powrocie z wyjazdu. Zapisana jest też w niej informacja o konieczności dwukrotnego wypełnienia testu językowego Online Linguistic Support (OLS), do którego każdy student dostaje indywidualny link. Test ma za zadanie sprawdzić poziom językowy przed i po okresie mobilności, ale w żaden sposób nie wpływa na zaliczenie wyjazdu! Służy bardziej do informacji własnej oraz statystyk prowadzonych przez uczelnię i Agencję Narodową. Dopóki test nie zostanie wypełniony, student nie otrzyma stypendium wyjazdowego.

Wyjazd na studia może być również realizowany bez stypendium finansowego lub z dofinansowaniem częściowym (np. na część wyjazdu student otrzymuje grant, a na część wyjazdu otrzymuje grant zerowy, natomiast dzięki rekrutacji przez uczelnię ma możliwość wyjazdu w ramach programu).

Przed wyjazdem na studia Erasmus+ trzeba również wykupić ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - NNW oraz ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej - OC (często wybieraną opcją jest ubezpieczenie ISIC lub Euro26), a także uzyskać ubezpieczenie zdrowotne. W oddziałach NFZ wydawana jest bezpłatnie Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), dzięki której student ma możliwość korzystania z podstawowej opieki medycznej za granicą, tak samo jak gdyby korzystał z usług NFZ w Polsce.

Później już pozostaje szukanie zakwaterowania za granicą i szukanie zagranicznych grup Erasmusowych! 

 

Użyteczne linki:

Użyteczne informacje dotyczące Learning Agreement for Studies (LAS) znajdziesz tutaj: klik!.